Viskoznost

 

 

ASTM D 445,  Kinematička viskoznost – kapilarna metoda

Kapilarna metoda sa staklenom U-cevi po kojoj se meri vreme protoka između dve oznake, a rezultat se izražava u mm2/s pri definisanoj temperaturi (najčešće 400C ili 1000C)

 

ASTM D 5293, Dinamička viskoznost–Simulator hladnog starta (CCS– Cold Cranking Simulator)

CCS služi za određivanje dinamičke viskoznosti motornih ulja pri pokretanju motora kod niskih temperatura. Brzina rotora upravo zavisi od viskoznosti, te se dinamička viskoznost određuje upoređivanjem kalibracione krive brzine rotora sa kalibracionom krivom poznatih referentnih tečnosti u uslovima umerenih brzina smicanja. Ovom metodom mogu se odrediti viskoznosti između 500 i 200.000 mPa.s pri brzinama smicanja između 10.000 i 100.000 s-1 u temperaturnom intervalu od 00C do –400C.

 

ASTM D 4683, ASTM D 3829,  Minirotacioni viskozimetar (MRV)

Ovom metodom određuje se dinamička viskoznost pumpanja ulja na definisanoj niskoj temperaturi. Veoma je važna za motorna ulja jer simulira pumpanje ulja u kritične delove motora pri niskim temperaturama u uslovima malih brzina smicanja od 1 do 50 s-1. ASTM D 4683 je metoda koja se koristi za određivanje gubitaka usled smicanja i prividne viskoznosti motornih ulja na niskim temperaturama. ASTM D 3829 je standardna metoda za određivanje granične temperature pumpabilnosti motornih ulja.

 

ASTM D 5133, ASTM D 2983,  Brookfieldov viskozimetar

Ovi viskozimetri služe za merenje dinamičke viskoznosti pri temperaturama od –550C do 250C pri brzinama smicanja do 100 s-1. Ima široku primenu kod različitih tipova mazivih ulja. To je rotacioni viskozimetar sa diskom i vretenom gde se meri obrtni moment vretena u ulju pri konstantnoj ili promenljivoj brzini i promenljivoj brzini smicanja. ASTM D 5133 je standardna metoda za određivanje temperaturne zavisnosti viskoznosti ulja na niskim temperaturama i pri malim brzinama smicanja korišćenjem tehnike kontinualnog praćenja temperature. ASTM D 2983 je metoda za ispitivanje viskoznosti na niskim temperaturama ulja koja se koriste u motornim vozilima.

 

Tannas Savant rotacioni viskozimetar (TBS – Tapered Bearing Simulator)

Koristi se za određivanje dinamičke viskoznosti pri visokoj temperaturi i velikoj brzini smicanja (HTHS viskoznosti) prema metodi ASTM D 4683. Može se primeniti za brzine smicanja od 50.000 do 7.500.000 s-1 u temperaturnom intervalu od 400C do 2000C.

 

CEC-L-36-A-90,   Ravenfield rotacioni viskozimetar (Ravenfield Tapered Plug Viscosimeter)

Koristi se za određivanje dinamičke viskoznosti pri visokoj temperaturi i velikoj brzini smicanja (HTHS viskoznosti) prema metodi ASTM D 4741. Može se primeniti za brzine smicanja od 100.000 do 1.500.000 s-1 u temperaturnom intervalu od 600C do 1800C.

 

Visokopritisni kapilarni viskozimetar

Koristi se za određivanje HTHS viskoznosti prema metodi ASTM D 4624 i ASTM D 5481. Brzina smicanja se može menjati do 1.000.000 s-1 najčešće na temperaturi od 1500C.

 

FZG Shear Test (IP 351, CEC L-37-T-85)

Koristi se za ispitivanje smične stabilnosti zupčaničkih i hidrauličnih ulja. Za ispitivanje se upotrebljava specijalni uređaj od posebno izrađenih zupčanika na kojem se može menjati opterećenje kroz 12 stepeni. Uslovi ispitivanja (opterećenje, temperatura i vreme trajanja) zavise od vrste ulja koje se ispituje. Razlika viskoznosti svežeg i ulja koje opterećuje karakteriše smičnu stabilnost ulja.

 

Smična stabilnost ulja sa polimernim aditivima - Kurt Orbahn ili Bosch injektor

 (ASTM D 3945, DIN 51382 ili CEC L-14-A-93)

Meri se pad viskoznosti nakon testa i određuje se indeks smične stabilnosti (SSI). Ulje se propušta kroz mlaznicu injektora određeni broj ciklusa (30 za motorno ulje, a 250 za hidraulično ulje). Gubitak viskoznosti i indeks smične stabilnosti računaju se prema formulama:

gubitak viskoznosti (%) = (V1 – V2) / V1

SSI = (V1 – V2) / (V1 – V0) x 100

(V1 – kinematička viskoznost pre testa, V2 – kinematička viskoznost posle testa, V0 – kinematička viskoznost ulja bez polimernog aditiva)