Primena i održavanje vodorastvornih SHP

 

 

Zajednička negativna karakteristika svih emulzija je ograničen vek korišćenja zbog bakteriološke razgradnje. U emulziji se razvijaju aerobne (prisustvo kiseonika) i anaerobne (bez prisustva kiseonika) bakterije. Jedno od rešenja ovog problema je dodavanje baktericida odgovarajućeg tipa. Vrste mikroorganizama koje žive u emulzijama u toku njihove upotrebe, određene su pH-vrednošću. Za zaštitu od korozije potrebno je da vrednost pH bude između 8,5 i 9,5. Efikasna zaštita emulzije od dejstva mikroorganizama može se ostvariti upotrebom zaštitnih agenasa (koji mogu biti sastavni deo koncentrata ili se dodaju naknadno). Dejstvo zaštitnih agenasa može biti biocidno (baktericidi i fungicidi koji uništavaju bakterije i gljivice) i biostatično (bakteristatik koji ne ubija bakterije već sprečava njihovo razmnožavanje i održava rast mikroorganizama u dozvoljenim granicama).

 

Kod pravilnog održavanja emulzija i rastvora treba kontrolisati sledeće karakteristike:

  • Kontrolu koncentracije treba vršiti svakodnevno. Iznošenje fluida strugotinama može izazvati smanjenje koncentracije pri čemu se mora izvršiti korekcija dodavanjem koncentrata uz intenzivno mešanje ili predhodno pripremiti emulziju veće koncentracije. U drugom slučaju, zbog isparavanja vode može doći do povećanja koncentracije što može izazvati lepljenje na kliznim delovima mašine. U ovom slučaju korekcija se vrši dodavanjem vode, i to najbolje destilovane vode, zbog porasta ukupne tvrdoće.
  • Kontrola pH-vrednosti se može vršiti ili pomoću indikator papira ili pH-metrom. Nagli pad pH-vrednosti ukazuje da se radi o promeni koncentracije ili o biološkoj reakciji izazvanoj delovanjem mikroorganizama, pri čemu dolazi do korozije. Korekcije pH-vrednosti zavise od uzroka koji je izazvao promenu. Ako je u pitanju smanjenje koncentracije korekcija se vrši dodatkom koncentrata, dok ako je u pitanju biološka reakcija, potrebno je dodati sredstva za zaštitu emulzije od mikroorganizama (baktericidi, fungicidi, biostatici).
  • Pojava izdvojenog ulja na površini može značiti prodor nekog stranog ulja (mašinsko, hidraulično), ali može biti izazvana i razgradnjom emulgatora dejstvom mikroorganizama. Ako  se radi o stranom ulju, treba naći uzrok i pokupiti ulje sa površine. Strano ulje na površini emulzije omogućuje razvoj anaerobnih bakterija (za razvoj im nije potreban vazduh). Ako je razlog prisutnost velikog broja mikroorganizama treba najpre pokupiti izdvojeno ulje, dodati sredstvo za konzerviranje i korigovati koncentraciju.
  • Ispitivanje mikrobiološkog zagadjenja treba sprovoditi makar jednom sedmično. Brzina razmnožavanja bakterija i gljivica zavisi od mogućnosti biološke razgradnje emulgatora i ostalih sastojaka koncentrata, koji služe kao hrana mikroorganizmima. Nemoguće je u potpunosti izbeći mikrobiološko zagadjenje, jer se bakterije unose vodom za razredjivanje, preko ruku radnika, preko atmosfere, nečistoćom na predmetima obrade itd. Kad dođe do pojave neprijatnog mirisa, pada pH-vrednosti, pojave korozije, promene boje emulzije i izdvajanja ulja onda je broj bakterija sigurno već reda veličina 106 – 107 / ml. U tom slučaju treba dodati sredstvo za konzerviranje pri čemu se mora voditi računa o količini sredstva. Premala količina sredstva slabo utiče na uništenje bakterija, a dešava se da se neke vrste bakterija navikavaju na sredstvo i time postaju otporne na određene baktericide. Prevelika količina sredstva, nema većeg efekta od optimalne koncentracije baktericida, a mogu štetno delovati na kožu radnika, izazvati probleme u prečistačima, a osim toga iz ekoloških razloga. Optimalne količine koncentracije baktericida kreću se najčešće od 0,05 – 0,15 %. Smatra se da treba intervenisati kad broj bakterija po mililitru pređe 105, a već za nekoliko sati bi trebalo doći do pada broja bakterija. Većom higijenom u pogonima, pranja ruku radnika pre početka rada i čišćenjem i dezinfekcijom emulzionog sistema prilikom izmene emulzije, vek trajanja emulzije se može produžiti. U najvećem broju slučaja, nakon ispuštanja emulzije, dovoljno je sistem isprati vodom. Međutim, kod većih zagađenja sistem se mora očistiti i dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju.
  • Korozivnost emulzije treba povremeno kontrolisati, proverom pH vrednosti, proverom koncentracije, ili na uzorcima metala sa strugotinama dobijenim u pogonu. Korekcija se vrši dodatkom konzervansa, povećanjem koncentracije, podizanjem pH vrednosti ili dodavanjem aditiva sa antikorozivnim dejstvom.
  • Pojavu penjenja može uzrokovati prodor vazduha u sistem ili premala tvrdoća vode. U tom slučaju tvrdoća vode se može povećati dodavanjem mineralnih soli. Ako se pena ne može ukloniti pregledom sistema i dodavanjem mineralnih soli onda treba laganim ukapavanjem dodati antipenušavac u tačno određenoj koncentraciji.

 

 

Najčešći  problemi  koji  se javljaju pri radu sa emulzionim uljima i sintetičkim rastvorima

Problemi Mogući uzroci Intervencija
Pojava korozije Pad pH vrednosti zbog pada koncentracije ili nagli razvoj bakterija Ako je pad koncentracije treba dodati koncentrat. Ako je povećan broj bakterija (veći od 105) dodati odgovarajući baktericid i nakon toga korigovati koncentraciju i pH. Dodati antikorozioni aditiv
Pojava hidrauličnih ili nekih “stranih” ulja Curenje hidrauličnog ulja iz mašine Ispitati stabilnost emulzije. Ako se radi samo o “stranom” ulju treba naći uzrok i pokupiti ga sa površine
Razgradnja emulgatora delovanjem bakterija

pospešuje razdvajanje ulja iz emulzija

Ako je povećani broj bakterija treba prvo dodati sredstvo za konzerviranje, ukloniti izdvojeno ulje i nakon toga korigovati koncentraciju
Pojava neprijatnog mirisa Nagli porast mikroorganizama Obavezna mikrobiološka kontrola. Koriguje se dodatkom baktericida, intezivnim mešanjem i aeracijom sistema. Pojačati higijenske mere.
Pojava mulja i taloga Talog i mulj nastaju biološkom razgradnjom emulzije (pojava gljivica i plesni) ili reakcijom soli koje daju tvrdoću vode i emulgatora Proveriti da li je došlo do degradacije emulzije Ispitati prisustvo gljivica i plesni. Dodati odgovarajuće fungicide, osvežiti emulziju koncentratom. Ako to ne pomogne, emulzija se mora zameniti, pri čemu se mora očistiti i dezinfikovati emulzioni sistem.
Pojava penušanja Nizak nivo rashladne tečnosti u rezervoaru, vrlo jake pumpe, neadekvatni protok

tečnosti.

Proveriti nivo emulzije u rezervoaru i emulzioni sistem
Istrošenost antipenušavca Dodati antipenušavac dokapavanjem u tačno određenoj koncentraciji
Premala tvrdoća korišćene vode Može se dodatkom mineralnih soli povećati tvrdoća vode
Jako zaprljana emulzija / rastvor Filtracija u sistemu je loša Pojačati filtraciju i aeraciju emulzije ili rastvora
Lepljivost emulzije Emulzija je suviše visoke koncentracije ili nije odgovarajući tip emulzije Potrebno je koristiti emulzije sa manje EP – aditiva, a radna koncentracija mora biti niža i stalno je održavati
Lepljivost sintetičkog rastvora Rastvor je suviše visoke koncentracije zbog otparavanja vode. Ređi slučaj je da rastvor ima suviše EP – aditiva ili je pogrešno primenjeno

sredstvo

Često kontrolisati koncentraciju i po potrebi dolivati vodu do propisane koncentracije

 

 

 

Problemi Mogući uzroci Intervencija
Blokiranje mašina alatki Mešanje rashladnih fluida sa hidrauličnim uljima Sprečiti mešanje ulja, ili ispitati mogućnost korišćenja višenamenskih ulja za rezanje (RHP– N) koja mogu da se koriste i kao hidraulična ulja
Blokiranje mernih instrumenata i kliznih staza Osnovni uzrok je u osmoljavanju. Može doći usled prejake koncentracij ili pogršnog izbora SHP Doliti vodu i smanjiti koncentraciju. Proveriti da li se rashladno sredstvo meša sa hidrauličnim uljem
Pojava krečnih taloga i zapušavanje cevovoda Primenjeno sredstvo je osetljivo na dejstvo vode i gradi krečne sapune Za pravljenje rastvora koristiti omekšanu vodu i povećati protok rashladne tečnosti
Pojava skidanja lakova i farbe sa mašina Verovatno se radi o starijoj mašini ofarbanoj nitrolakovima na koje sintetička sredstva agresivno deluju Mašine za obradu metala  treba ofarbati dvokomponentnim lakovima koji su vrlo stabilni
Alergijska i kožna oboljenja radnika Ne pridržavanje mera higijensko – tehničke zaštite na radu Pojačati i sprovoditi mere higijensko-tehničke zaštite na radu. Ako se dokaže posebna osetljivost nekog radnika na SHP (alergija) preporučuje se da zameni radno mesto
Pojava dermatoza (suva, hrapava koža koja puca, pocrveni, natiče) Veoma povećana pH - vrednost Izvršiti korekciju pH - vrednosti