Ispitivanja u eksploataciji

 

Optimalno vreme kada treba zameniti motorno ulje zavisi od mnogih faktora: stanje motora, kvalitet motornog ulja, način vožnje, kvalitet goriva, da li je gradska vožnja ili vožnja na dugim relacijama itd. Ako se motorno ulje ne zameni na vreme, postoji opasnost korozivnog dejstva pojedinih kiselih produkata na vitalne delove motora, do smanjenja mazivosti ulja što ima za posledicu povećano habanje. S druge strane, zamena ulja pre roka nije ekonomična, a predstavlja i nepotrebno zagađivanje životne okoline. Zbog toga, treba odrediti rok izmene prema stanju motornog ulja.

 

Intervali zamene ulja preporučeni od nekih proizvođača motora

Proizvođač Servisni uslovi Kvalitet ulja Interval zamene ulja (km)
DAF      
(SCR) Duge Distance E3, E5, E7 75.000 max (XE)
    E4, HP-2 + E5/E7 120.000 max (XE)
    E6 (sa DPF) 150.000 max (XF105, Euro4)
DAIMLER CHRYSLER   228.1 30.000 max
(SCR)   228.3 45.000 max
DPF na lakim kamionima   228.5, 228.51 100.000 max
    228.5 100.000 max (SCR Euro4)
    228.51 100.000 max (EGR Euro4)
IVECO Duge Distance E2 40.000 max (Tector, Cursor 8)
(SCR)   E2 50.000 max (Cursor 10 & 13)
DPF na lakim kamionima   E3, E5/E7 80.000 max (Tector, Cursor 8)
    E3, E5/E7 100.000 max (Cursor 10 & 13)
    E4 150.000 max (Cursor 8, 10 & 13)(Euro4)
    E6 100.000 max for DPF systems (Euro4)
MAN Duge Distance M270 ili M271 + E2 20 – 45.000
(EGR Euro4, SCR Euro5)   M3275 + E3 30 – 60.000
    M3277 45 – 120.000 (Euro3)
    M3477, E6 60 – 90.000 (TGA, TGL Euro4)
RENAULT   RD (E3-96) 10 – 40.000 (Euro2)
(SCR)   RD (E3-96) 20 – 40.000 (Euro3)
    RD-2 (E3 + VDS-2) 30 – 40.000 (Euro3)
    RLD (E5 + EO-M Plus) 10 – 40.000 (Euro2)
    RLD (E5 + EO-M Plus) 20 – 40.000 (Euro3)
    RLD-2 (E5/E7 + VDS-3) 45 – 60.000 (Euro3)
    RXD (E4 +EO-M Plus) 20 – 60.000(Euro2)
    RXD (E4 +EO-M Plus) 20 – 60.000 (Euro3)
    RD-2, RLD-2, RXD 75.000 max (Euro4)
SCANIA Duge Distance E3, E4, E5, E7 60.000 max (Euro2)
(EGR/SCR)   E3, E4, E5, E7 + LDF 120.000 max (Euro2)
    E4/E5/E7/DHD-1 60.000 max (Euro3)
    E4/E5/E7/DHD-1 + LDF  
    ili E7 + LDF-2 120.000 max (Euro3)*
    E7 60.000 max (Euro4)
    E7 + LDF-2 120.000 max (Euro4)*
      * Ne sa DPF
VOLVO Duge Distance Non – VDS 15.000 max
(SCR)   VDS 15 – 30.000
    VDS-2 60.000 max
    VDS-3, E7 (Euro3 & 4) 75 – 100.000
Napomena: Filter čestica dizel motora (DPF – Diesel Particulate Filter) zahteva “low SAPS” ulja.
VAŽNO! Interval zamene ulja zavisi od mnogih faktora: Kvalitet motornog ulja, Model motora, Težina uslova rada motora, Način vožnje, Sadržaj sumpora u dizel gorivu, Potrošnja goriva, Ispravnost i tip filtera za gorivo, Filter čestica (DPF) i dr. Zbog toga se preporučeni intervali zamene ulja moraju uzeti kao relativni podaci u zavisnosti od navedenih faktora!

 

Do degradacije motornog ulja u toku rada motora dolazi uglavnom zbog oksidacije ugljovodonika pri visokim temperaturama. Temperatura motornog ulja u karteru dostiže 1200C do 1300C, a na pojedinim delovima (gornje površine klipa i prvog prstena) 2600C i više. Pouzdano merilo su analize stanja – laboratorijkse analize ulja, koje se rade u toku određenog perioda rada motora, tzv. eksploataciono ispitivanje ulja.

 

Eksploataciono ispitivanje pouzdano određuje interval zamene ulja. Uzimaju se podaci o motoru (tip i godina proizvodnje), karakteristike goriva i karakteristike motornog ulja. Nakon zamene uljnog punjenja i uljnog filtera, uzima se, nakon 15 minuta rada motora, nulti uzorak ulja iz kartera motora. Sledeća uzorkovanja iz kartera vrše se u određenim vremenskim intervalima radnih sati motora ili pređenih kilometara. Rezultati laboratorijskih ispitivanja uzoraka ulja moraju biti unutar dozvoljenih granica. Preporuke proizvođača opreme ili proizvođača maziva treba shvatiti uslovno. Kvalitet goriva, stepen ispravnosti motora, uslovi rada i mnogi drugi faktori imaju veliki uticaj na brzinu degradacije ulja, a samim tim i na interval zamene. Na primer: proizvođač traktora Massey Ferguson, preporučuje zamenu motornog ulja za motore svojih traktora na sledeći način:

 

  • za motorno ulje koje je ispitano i odobreno od strane Massey Ferguson-a, uz korišćenje dizel goriva sa sadržajem sumpora do 0,5 %, preporučuje se zamena ulja na 300 časova rada,
  • za motorno ulje koje nije ispitano i ne poseduje odobrenje od strane Massey Fergusona, uz korišćenje dizel goriva sa sadržajem sumpora do 0,5 %, preporučuje se skraćivanje intervala zamene ulja za 50 %,
  • za motorno ulje koje nije ispitano i ne poseduje odobrenje od strane Massey Fergusona, uz korišćenje dizel goriva sa sadržajem sumpora od 0,5 % do 1%, preporučuje se skraćivanje intervala zamene ulja za još 50 %,
  • ne preporučuje se upotreba dizel goriva sa sadržajem sumpora višim od 1%.

Ulje treba menjati dok je toplo. Nečistoće su tada u suspenziji pa će lako i potpuno da izađu sa uljem. Pri svakoj zameni ulja treba zameniti uljni filtar. Mnogi veliki transporteri u svetu obično koriste ulja za duge intervale upotrebe, npr. za 60.000 km. U tom slučaju oni menjaju uljni filtar prvo nakom 20.000 km, potom nakon 40.000 km i, na kraju, nakon 60.000 km. U tabeli 6.4 dati su intervali zamene ulja preporučeni od strane evropskih proizvođača motora komercijalnih motornih vozila.

 

Primer eksploatacionog ispitivanja motornog ulja

Podaci:

– Motorno ulje za dizel motore komercijalnih vozila, SHPD

SAE 15W-40, ACEA E3, API CF-4/SG, MB 228.3

– Traktor “John Deere 8200”, godina proizvodnje 1997, tip motora RG 6081H029110

– Jesenje oranje četvorobrazdnim plugom srednje teške oranice

– Proizvođač motora preporučuje zamenu ulja na 200 časova rada

– U toku ispitivanja dosuto je 7,5 litara ulja. Količina od 4×1 lit. uzeta je kao uzorak, što znači da je 3,5 litara ulja potrošnja motora, odnosno u proseku 1,1 litar ulja na 100 č/r

– Motor koristi dizel gorivo D2

Uzorci su u ovom slučaju uzimani na 0, 50, 170, 260 i 310 časova rada. Laboratorijska analiza uzetih uzoraka prikazana je u tabeli 6.5.

 

Promena karakteristika ulja u toku eksploatacije

Fizičko-hemijskekarakteristike ulja Jedinica Broj časova rada motora (č/r) Dozvoljene vrednosti
0 50 170 260 310
Kinematička viskoznost na 1000C mm2/s 14,50 13,32 13,11 13,08 13,01 porast 30%pad 25%
Tačka paljenja, PM 0C 215 195 197 185 198 pad 25%ili min. 1500C
Ukupni bazni broj, TBN mgKOH/g 12,1 11,7 10,8 9,1 8,9 pad 50%
Sadržaj vode, v/v % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 max. 0,2%
Nerastvorno u n-pentanu, m/m % 0 0,10 0,30 0,04 0,02 max. 3,5%
Sadržaj metala, max.:              
Ca mg/kg   4260 4340 4540 4450 50
P mg/kg   1140 1120 1170 1140  
Fe mg/kg   9 18 27 27 100
Cr mg/kg   3 3 4 4 30
Pb mg/kg   5 5 9 9 50
Cu mg/kg   1 1 1 1 40
Na mg/kg   23 24 26 27 20
Al mg/kg   2 1 2 2 20
V mg/kg   0 0 0 1  
Si mg/kg   4 4 4 5 40
Zn mg/kg   1280 1270 1340 1320 40
Mo mg/kg   2 4 6 6 40
Mg mg/kg   94 99 104 98 40
Sn mg/kg   20 25 0 10 25
B mg/kg   57 43 33 21 20

Komentari:

Kinematička viskoznost – Nakon 50 časova rada kinematička viskoznost je pala za oko 9% od početne vrednosti, a nakon toga održava približno konstantnu vrednost. Kinematička vrednost može, u zavisnosti od uticaja nerastvorljivih materija, da se lagano povećava ili zbog prodora goriva da se smanjuje.

Kinematička viskoznost je tokom celog ispitivanja ostala unutar dozvoljenih granica odstupanja, što znači da je ulje uspešno održavalo svojstva podmazivanja.

Tačka paljenja – Vrednosti tačke paljenja pokazuju da je u toku ispitivanja malo goriva dospevalo u ulje i snižavalo mu tačku paljenja, ali u dozvoljenim granicama. Prodor minimalne količine goriva je posledica stanja motora uzrokovanog starošću i habanja koja su dovela do tog stanja.

Ukupan bazni broj (TBN) – Na kraju ispitivanja vrednost ukupnog baznog broja iznosila je 74% od početne, što znači da je ulje na kraju ispitivanja još uvek posedovalo visoku baznu rezervu i moglo je, po pitanju baznog broja, još biti u upotrebi.

Sadržaj vode – U toku ispitivanja nije konstatovana prisutnost vode ili je bilo u tragovima.

Nerastvorno u n-pentanu – Vrednosti nerastvornih materija u toku ispitivanja bile su vrlo male, što znači da motor ima vrlo dobro sagorevanje i da je bilo malo habanje motora.

Sadržaj metala – Metali, koji su nastali usled habanja pojedinih delova motora, ukazuju na minimalno habanje. Brojčano su najveće količine gvožđa, što je uobičajna pojava, ali je sve to daleko ispod dozvoljenih granica. Metali iz aditiva (Zn, Mo, Mg) ukazuju da nije bilo većeg istrošenja aditiva. Metali iz antifriza (Sn, B) ukazuju da nije bilo propuštanja rashladne tečnosti u motorno ulje. Minimalne vrednosti Si i Ca iz atmosfere potvrđuju ispravnost rada filtera za vazduh.

Potrošnja ulja – Zavisi od kvaliteta ulja, konstruktivnih karakteristika motora, tehničke ispravnosti motora i uslova eksploatacije. U toku ispitivanja doliveno je 7,5 litara ulja. Ako se od ove vrednosti oduzme količina koja je uzeta kao uzorak (4 lit.) ostaje 3,5 litara ulja potrošeno u toku ispitivanja ili 1,1 litar na 100 časova rada što je u dozvoljenim granicama.

Zaključak: I nakon 310 časova rada ulje pokazuje dobre karakteristike i mogućnosti produženja rada, odnosno mogućnosti produženja intervala zamene ulja. Ovim ispitivanjem se dokazalo da se preporučen interval zamene od 200 časova rada može produžiti za 50%, odnosno na 300 časova rada bez ikakvih posledica, a sa velikom finansijskom uštedom.