Skladištenje maziva

 

Postoje različite vrste maziva pa je za pravilno skladištenje i podmazivanje potrebno poznavati vrste i osobine maziva. Rukovanje mazivima mora biti krajnje oprezno jer su to derivati nafte koji mogu biti otrovni, zapaljivi i eksplozivni. Zbog toga je za rad u skladištu potrebno zadužiti kvalifikovanog radnika. Za skladište maziva mora se izabrati takav objekat da bi se mazivo moglo sortirati i pravilno uskladištiti. Mora biti pristupačno motornim vozilima da bi se izbeglo nepotrebno pretovaranje ili prenošenje maziva po skladištu pri čemu može doći do oštećenja ambalaže, zamene ili gubitka maziva pri toj manipulaciji.

 

Za skladišta maziva ne mogu se koristiti razne šupe ili  nadstrešnice ili držati mazivo na otovorenom prostoru izloženo atmosferskim uticajima (kiši, snegu, suncu, prašini itd). Vlaga ili voda mogu učiniti  ulje neupotrebljivim, a visoke temperature i direktno izlaganje suncu višestruko ubrzavaju starenje. Prilikom promene temperature ulje se širi i skuplja i pri tome istiskuje i usisava vazduh. Ako se čep nalazi u vodi onda će se usisavati voda. Zbog korozije bačve, nemogu se videti nazivi i oznake maziva pa može doći do greške u izdavanju maziva. Skladište  maziva bi trebalo biti relativno blizu mesta podmazivanja, a veličina skladišta dovoljna da bi se smestila sva vrsta maziva koja se u tom preduzeću koriste i to za određeni vremenski period.

 

Maziva imaju dug vek trajanja ako su pravilno uskladištena. Ipak, preporučuje se u toku skladištenja, kontrola kvaliteta maziva u različitim vrstama pakovanja i to svake dve do tri godine.

 

Zbog veće sigurnosti i manje mogućnosti zamene maziva, potrebno je odrediti stalno mesto u skladištu za svaku vrstu maziva i iznad tog mesta postaviti vidnu tablu sa oznakama maziva po nazivu i kataloškom broju. Bačve se postavljaju na stalke dovoljne visine da ispod nje može stajati kanta ili posuda za izdavanje na malo, a na mestu čepa se postavljaju slavine. Skladište mora biti zaštićeno od požara sa relativno konstantnom temperaturom, niskom vlažnošću i odgovarajućom ventilacijom.

 

Podovi skladišta trebaju biti od materijala koji je otporan prema uticajima naftinih derivata, a i dovoljno čvrsti da izdrže manipulaciju bačvama i da ne varniče pri udaru metala. Pri istovaru iz kamiona sa bačvama se mora pažljivo rukovati, ne smeju se bacati i tumabati, a ako se moraju zadržavati pred skladištem na otvorenom prostoru, onda ih treba postaviti u horizontalni položaj, kako bi se isključilo prodiranje vode preko čepova. Kanalizacija skladišta ne sme biti povezana sa oborinskom kanalizacijom, već je najbolje da je posebno izvedena u odgovarajuću jamu. Skladište mora imati kartoteku svih vrsta maziva. U skladištu i na celom prostoru gde se drži mazivo zabranjuje se svaki rad sa vatrom i pušenje pa je na vidnim mestima potrebno okačiti tablu sa natpisom “ZABRANJENO PUŠENJE”

 

Sva električna instalacija mora biti specijalno osigurana tako da je onemogućena pojava varnice koja bi mogla izazvati požar. U slučaju požara za gašenje se koriste: ugljendioksid, suvi  prah ili pena. Nikada ne treba koristiti vodu za gašenje, jer umesto gašenja, požar se može proširiti. Manji požari gase se zemljom ili peskom, ukoliko se ne raspolaže aparatima za gašenje.