NOVA SPECIFIKACIJA MOTORNIH ULJA"API CK-4" i "API FA-4"

Na sastanku API (American Petroleum Institute) grupe za maziva u San Antoniu, SAD, zvanično je usvojena nova specifikacija API CK-4 i FA-4 motornih ulja za teško opterećene motore, koja je tokom razvoja od 2011. imala radnu oznaku PC-11. Odobreno je korišćenje oznaka "API CK-4" i "API FA-4" na etiketama maziva unutar zaštićenog API simbola "Donuts". Specifikacija API CK-4 kompatibilna je sa još važećim specifikacijama kao što je npr. API CJ-4, a specifikacija FA-4 namenjena je za korišćenje u modelima motora koji će biti stavljeni na tržište 2017. godine ili kasnije.

 

API CK-4
API Servis kategorija CK-4 definiše ulja za upotrebu u brzohodnim četvorotaktnim dizel motorima i razvijena je da zadovolji radne zahteve novih modela motora u 2017. za uslove vožnje na autoputevima kao i normu Tier 4 koja definiše granične vrednosti emisije izduvnih gasova dizel terenskih vozila proizvedenih pre 2017. Navedena motorna ulja razvijena su za sve uslove primene uz uslov da koriste dizel goriva sa sadržajem sumpora do najviše 500 ppm (0,05% mas.). Međutim, ukoliko se uz ovaj kvalitet motornih ulja koristi gorivo koje sadrži više od 15 ppm sumpora (0,0015% mas.), onda to može znatno uticati na trajnost sistema za obradu izduvnih gasova i/ili interval zamene ulja.
Motorna ulja nivoa kvaliteta API CK-4 ulja prevazilaze zahteve specifikacija API CJ-4, CI-4 plus, CI-4 i CH-4 i efikasno mogu podmazivati motore za koje se preporučuju maziva prema API specifikacijama. Ukoliko se koriste motorna ulja koja zadovoljavaju specifikaciju CK-4 s gorivom koje sadrži više od 15 ppm sumpora, preporučuje se konsultacija sa proizvođačem motora radi definisanja odgovarajuće preporuke za dužinu intervala zamene ulja.

 

API FA-4
API Servis kategorija FA-4 definiše ulja SAE gradacije XW-30 ulja posebno formulisana za primenu u određenim brzohodnim četverotaktnim dizel motorima dizajnirana kako bi se zadovoljile 2017. g. važeće norme o dozvoljenim emisijama izduvnih gasova (GHG-greenhouse gas) pri vožnji autoputevima. Ova nova motorna ulja formulisana su za uslove primene na autoputevima uz korištenjedizel goriva sa sadržajem sumpora do 15 ppm (0,0015% mas.). Pri tome uvek treba proveriti pojedinačne preporuke proizvođača motora u pogledu kompatibilnosti sa motornim uljima koja zadovoljavaju zahteve specifikacije API FA-4.
API FA-4 ulja nisu međusobno kompatibilna, kao ni sa uljima koje zadovoljavaju zahteve specifikacija API CI-4, CJ-4, CI-4 plus, CI-4 i CH-4. Treba proveriti preporuke proizvođača motora kako bi se utvrdilo da li su API FA-4 ulja pogodna za korišćenje. Motorna ulja prema zahtevima API FA-4 specifikacije ne preporučuju se za upotrebu uz goriva koja sadrže više od 15 ppm sumpora. U slučajevima kad se koriste goriva sa sadržajem sumpora većim od 15 ppm, mora se poštovati preporuka proizvođača motora.