Mogući problemi u primeni motornih ulja

 

Vozač je primetio da merač temperature ulja pokazuje pregrevanje motora.

Uzet je uzorak ulja i urađena laboratorijska analiza. Nakon laboratorijske analize ulja utvrđeno je: porast viskoznosti, gustine i taloga, a osim toga moglo se utvrditi i promena boje i mirisa. To su posledice termooksidativne degradacije ulja, a uzroci su:

 • nedovoljna količina ulja u motoru
 • začepljenje uljnog filtera
 • otkaz uljne pumpe ili
 • neispravnost na rashladnom sistemu, odnosno nedovoljne količine rashladne tečnosti, neispravan termoprekidač i termostat.

Utvrđena je neispravnost termostata. Neispravnost se mora odmah otkloniti jer dolazi do stvaranja koksa i lakova od produkata termooksidacione razgradnje ulja što ima za posledicu oštećenje i u krajnjem slučaju zaribavanje motora

Vozač je primetio da nivo ulja u motoru raste, a osim toga promenu boje ulja– boja bele kafe

Nakon laboratorijske analize ulja utvrđena je pojava vode oko 1%, što znači da je ulje potpuno degradirano. Uzrok je bio prodor rashladne tečnosti zbog oštećenosti zaptivke, odnosno dihtunga na glavi motora. Inače, ako se i ne pređe maksimalni broj kilometara, zamenu ulja treba vršiti jednom godišnje jer, i kada motor ne radi, stalno prisutna vlaga se kondenzuje, kontaminira ulje i razlaže aditive. Dozvoljena količina vode u motornom ulju je do 0,2%.  

Vozač je primetio drugačiji zvuk, odnosno povećanu buku motora i sporiji start.

Ovaj slučaj se najčešće dešava zbog razređenja ulja gorivom usled neispravnih svećica, neispravnosti sistema za paljenje i zbog nepotpunog sagorevanja. Viskoznost ulja pada, a samim tim dolazi i do pada pritiska ulja, pa se ne može obezbediti dovoljan dotok do svih mesta podmazivanja, a naročito ne do ležajeva koji su najudaljeniji od uljne pumpe.

Osim toga, debljina i jačina uljnog filma su manji od potrebnog i ne može se obezbediti hidrodinamičko podmazivanje. Uljni film slabi i prekida se što dovodi do povećanja buke, a naravno i habanja. Sporiji start i manja kompresija su zbog slabijeg zaptivanja između klipnih prstenova i cilindra.

Visok pritisak ulja

Visok pritisak ulja može da dovede do oštećenja motora, čak i do katastrofalnih posledica.

Najčešći uzroci visokog pritiska ulja su:

 •  veliki sadržaj čađi, smola i produkata oksidacije,
 •  primena ulja suviše velike viskoznosti,
 •  uljni filter zapušen i blokiran, a sigurnosni ventil ne radi,
 •  depoziti u uljnim vodovima stvaraju veliki otpor,
 •  ulje suviše hladno
Manometar pokazuje pad pritiska motornog ulja.

Uključivanje signalnog svetla pada pritiska. Najčešći uzroci pada pritiska su:

 • neodgovarajuća viskozna gradacija ili nepropisan kvalitet ulja,
 • razređeno ulje usled kontaminacije gorivom,
 • nedovoljno ulja, odnosno nizak nivo ulja u karteru,
 • začepljenje uljnog filtera,
 • uljni vodovi začepljeni, oštećeni ili loši spojevi na vodovima,
 • neispravnost uljne pumpe,
 • manometar za pritisak ulja ili senzor neispravan,
 • broj obrtaja u praznom hodu je prenizak,
 • degradirano (izrađeno) ulje,
 • istrošeni delovi motora (klipni sklop, ležajevi idr.),
 • zaprljanost regulatora pritiska,
 • oštećena opruga regulatora pritiska

U slučaju kada je uljni filter začepljen, u potisnom vodu pritisak slabi, a u usisnom vodu dostiže kritičnu tačku. Sigurnosni ventil na uljnom filteru se otvara i u tom slučaju kroz motor cirkuliše prljavo ulje. Iz tog razloga se savetuje obavezna zamena uljnog filtera prilikom zamene ulja, a neki proizvođači motora i motornih vozila preporučuju dve zamene uljnog filtera u toku jednog dužeg intervala upootrebe ulja. U slučaju istrošenosti motora, a do prve generalne popravke, pritisak ulja se može podići upotrebom viskoznijeg ulja, npr. prelaskom sa SAE 10W-40 ili SAE 15W-40 na SAE 20W-50 ili SAE 20W-60.

Pojava velike količine taloga

Mogući razlog je potrošenost deterdžentskih i disperzantskih aditiva, kao i intenzivna termička degradacija ulja.

Visoke radne temperature u motoru dovode do formiranja mulja i taloženja na vitalnim delovima, naročito u klipnom području. To može imati za posledicu smanjenu pokretljivost tj. slepljivanje klipnih prstenova. Talozi, dalje prelaze u lakove ili koks koji abrazivno deluju na radnu površinu cilindra, a posledica toga je uglačavanje površine («bore polishing»). Detergenti se troše pranjem svih vrsta taloga, a pošto su bazne materije i neutralisanjem svih kiselih materija što postaju   u procesu sagorevanja goriva (oksidi sumpora i azota). Pošto su nosioci bazne rezerve, njihovim trošenjem opada totalni bazni broj ulja (TBN).

Drugi razlog pojave velike količine taloga je u slučaju prelaska na bolji kvalitet ulja (sa većim sadržajem deterdžentnih i disperzantnih aditiva) kada nakon prve izmene može doći do pojave veće količine taloga nego sa prethodnim manje kvalitetnim uljem. To je iz razloga što veći sadržaj deterdžentnih aditiva ispira nakupljeni talog. Rezultat će se znatno poboljšati već nakon sledeće izmene ulja.

Curenje ulja na zaptivkama

Mogući razlog je nedovoljan sadržaj ili nedostatak sredstava za omekšavanje elastomera zaptivki. Mineralna, a naročito sintetička ulja mogu dovesti do skupljanja, stvrdnjavanja i pucanja elastomera usled čega dolazi do curenja ulja. Da bi se obezbedila kompatibilnost sa elastomerima zaptivki, uljima se dodaju sredstva za bubrenje elastomera koji sprečavaju njihovo isušivanje i skupljanje, tako da zaptivno mesto ostaje nepropusno.

Otežano pokretanje motora na niskim temperaturama (hladan start)

Mogući razlog je pogrešan izbor viskozne gradacije motornog ulja. Od motornog ulja se zahteva da obezbedi lako pokretanje motora u svim vremenskim uslovima i najbrže snabdevanje uljem i najudaljenijih mesta za podmazivanje, a istovremeno i dovoljnu jačinu uljnog filma kod visokih radnih temperatura motora.

Viskozno-temperaturne osobine se poboljšavaju dodavanjem aditiva impruvera indeksa viskoznosti. Ulja nove tehnologije (hidrokrekovana i sintetička) prirodno poseduju dobre viskozno-temperaturne osobine, pa im skoro uopšte nisu potrebni poboljšivači viskoziteta (impruveri indeksa viskoznosti).

Gubitak viskoznosti ulja

Pojedini sklopovi motora, kao što su sklop klip/cilindar ili ventilski sklop, rade u veoma oštrim uslovima rada visokih temperatura, visokih opterećenja i velikih brzina kretanja. Motorno ulje je, u takvim uslovima, izloženo visokom smicanju što dovodi do trajnog gubitka viskoznosti, slabljenja uljnog filma i smanjene sposobnosti podmazivanja.

Motorna ulja koja su proizvedena od nekvalitetnih baznih ulja a sa velikim sadržajem impruvera indeksa viskoznosti su u tim uslovima naročito podvrgnuta gubitku viskoznosti.

Otežana cirkulacija ulja na niskim temperaturama – hladan start je skoro nemoguć

Problem je u visokoj tački tečenja ulja. Mineralna ulja stvaraju na niskim temperaturama parafinske kristale koji srastaju i ukrupnjavaju se, što dovodi do začepljenja uljnog filtra i otežanog protoka ulja.

Odgovarajuću tečljivost proizvođači ulja obezbeđuju aditivima koji snižavaju tačku tečenja.

Veoma tamna boja i povećana gustina ulja (sagorelo ulje)

Razlog je visoka radna temperatura motora ili produžen vek upotrebe ulja.

Visoka radna temperatura motora i dejstvo kiseonika dovode do oksidacije (starenja) ulja, pri čemu dolazi do pojave taloga i ugušćivanja ulja. Aditivi za zaštitu od oksidacije (antioksidansi) sprečavaju nepovoljan uticaj kiseonika, pa tako i stvaranje produkata oksidacije ulja.

Pojava mulja i taloga kod niskih radnih temperatura

Ovaj problem nastaje kod čestog kretanja i zaustavljanja, odnosno vožnje na kratkim relacijama (gradska vožnja) što ne omogućava postizanje radne temperature motora.

U ovim uslovima «podhlađenog» motora dolazi do stvaranja velike količine mulja, smole i čađi koji dovode do brzog začepljenja uljnog filtera. Aditivi disperzanti imaju zadatak da obaviju najfinije čestice nečistoće, da ih drže u diperziji i tako spreče njihovo slepljivanje, ukrupnjavanje i taloženje. Kod ovakvih slučajeva preporučuje se skraćenje intervala zamene ulja.

Začepljenje uljnog filtera i sistema za napajanje uljem

U toku rada motora često dolazi do nepotpunog sagorevanja naročito kod dizel motora. Produkti nepotpunog sagorevanja (gorivo, gasovi i čađ) prolaze pored klipova u karter i mešaju se sa uljem. U hladnom delu motora mešaju se sa kondenzovanom vodom, smolama i kiselinama pri čemu stvaraju talog koji začepljuje uljni filter i uljne vodove. Kvalitetno motorno ulje sadrži dovoljne količine aditiva – disperzanata koji obaviju čestice čađi i drže ih u disperziji i tako sprečavaju njihovo slepljivanje i ukrupnjavanje, tako da ove mogu da prođu kroz uljni filter.

Pojava rđe i korozije

Korozija može nastati zbog kiselina koje postaju oksidacijom ulja i sagorevanjem goriva, a u slučaju kada su potrošeni aditivi za zaštitu od korozije. Tada ulje više nije sposobno da neutrališe korozivne kisele materije. Voda, kiseonik iz vazduha i agresivni produkti sagorevanja dovode do korozije na metalnim delovima. Aditivi za zaštitu od korozije i rđe formiraju zaštitne filmove na metalnoj površini, uz to još i neutrališu korozivne kiseline. Sposobnost ulja da neutrališe kisele produkte sagorevanja može se predvideti preko njegovog totalnog baznog broja (TBN). Ako se koristi gorivo sa visokim sadržajem sumpora, TBN mora biti veći od 10 mgKOH/g.

Treba utvrditi korozivnost ulja i proveriti bazni broj. Ako su vrednosti ispod dozvoljenih, treba zameniti uljno punjenje.

Pojava habanja na mestima dodira (površine zuba zupčanika, bregasto vratilo)

Razlog je veliko opterećenje motora što dovodi do kontakta između metala. Aditivi za zaštitu od habanja i visokih pritisaka hemijskom reakcijom sa metalnim površinama formiraju tanke slojeve specijalnih materija koji sprečavaju kontakt metal-metal. Na osnovu laboratorijske spektrofotometrijske analize može se utvrditi poreklo metala i mesto povećanog habanja.

Ubrzana oksidacija ulja

Na oksidaciju ulja utiču radna temperatura, temperatura okoline, dužina eksploatacije i kontaminacija. Habanje metalnih delova je intenzivnije naročito u toku uhodavanja novog vozila. Čestice gvožđa i bakra katalitički ubrzavaju proces oksidacije (starenja) ulja.

Motorno ulje sadrži deaktivatore metala, koji na površini metalnih čestica stvaraju tanke filmove i na taj način sprečavaju njihovo katalizovanje oskidacije ulja. Produkti oksidacije (talog i smole) uzrokuju povećanje viskoznosti ulja što dovodi do zapicanja klipnih prstenova i drugih poremećaja u podmazivanju. Kontrola oksidacije se meri testom Peugeot TU 5 JP-L4.

Pojava pene i aeracije

Pena se pojavljuje usled intenzivnog mešanja ulja sa vazduhom u mehaničkom sistemu – motoru, menjaču, hidraulici. Pena vrlo nepovoljno utiče na podmazivanje, a osim toga ubrzava oksidaciju ulja. Aditivi antipenušavci imaju ulogu da spreče pojavu pene. Uglavnom su na bazi silikona i dodaju se u vrlo malim količinama.

Povećana aeracija (pojava mehurića vazduha u ulju) može dovesti do pada pritiska ulja, pri čemu se stvaraju problemi sa hidrauličnim podizačima ventila.

Problem prevremenog paljenja (detonacije) kod benzinskih motora

U toku rada motora, odnosno sagorevanja, motorna ulja sa visokopepelnim aditivima ostavljaju veću količinu taloga na klipu i glavi motora. Krekovanjem, oksidacijom i polimerizacijom formira se ugljenični sloj koji deluje kao vezivo za olovne i metalne okside, hloride, bromide, sulfonate i karbonate što sprečava prenos toplote i dovodi do porasta temperature. Kada temperatura pređe kritičnu granicu, ovi slojevi taloga deluju kao «vruće tačke» koje uzrokuju prevremeno paljenje. Najkritičnija mesta su izduvni ventili gde se izdvaja najveća količina taloga i gde su temperature najviše.

Prevremeno paljenje nastaje kada se goriva smeša zapali inicirana «vrućom tačkom» pre preskakanja iskre na svećici. Posledice ove pojave su: gubitak snage motora, povećano habanje, izgoreli ventili i klipovi i razorene svećice. Nastajanje taloga je u direktnoj vezi sa količinom sulfatnog pepela u motornom ulju. Iz tog razloga se sadržaj sulfatnog pepela u motornom ulju za benzinske motore ograničava maksimalno do 1,5% mas.

Kod pojedinih vitalnih delova primećen je zamor materijala u ranijoj fazi od očekivane

Zamor materijala nastaje upotrebom neodgovarajućeg goriva ili zbog nepodešenog paljenja koji izazivaju udare prilikom sagorevanja goriva, a time i veća opterećenja i naprezanja delova motora. Osim toga, uslovi vožnje i preopterećenje motora, takođe mogu biti uzrok pojave zamora materijala i oštećenja delova motora.

Oštećenje ventila i bregastih osovina

Oštećenje i otkaz ventila i bregastih osovina može nastati zbog upotrebe ulja sa aditivima koji pri sagorevanju stvaraju velike količine pepela. Pepeo se taloži na ventilima i dovodi do pregrevanja. Zbog toga se sada koriste «bezpepelni aditivi».   Motorno ulje mora da sadrži aditive za zaštitu od habanja podizače ventila i bregova na bregastoj osovini.

Osim toga, oštećenje ventila i begaste osovine se dešava i iz sledećih razloga:

 • Neodgovarajuće gorivo, odnosno oktanski broj kod benzina i cetanski broj kod dizel goriva.
 • Neodgovarajuća podešenost zazora. Manji zazor između ventila i podizača od dozvoljenog izaziva pregrevanje izduvnih ventila, a preveliki zazor izaziva lupanje i mehanička oštećenja. Zbog dilatacionih promena, trajnih deformacija i habanja ovaj zazor treba redovno kontrolisati i podešavati.
 • Prerano paljenje izaziva lupanje i udarno sagorevanje goriva, a prekasno izaziva veća termička opterećenja ventila.
 • Neodgovarajuće hlađenje usled otkaza pumpe za vodu, termostata itd. dovodi do pregrevanja motora kao i ventila.
 • Neodgovarajuće ili neispravne svećice direktno utiču na sagorevanje goriva, a samim tim i na ventile.
 • Neispravan sistem za ubrizgavanje i raspršivanje goriva može dati prebogatu ili presiromašnu smešu goriva i vazduha što dovodi do nepravilnog sagorevanja i pojavu taloga na ventilima, cilindrima i drugim delovima motora.
Pojava leda u karburatoru

Usled visoke vlažnosti vazduha i kada su spoljašne temperature između + 20C i – 80C može doći do kondenzovanja vlage iz vlažnog vazduha i stvaranje leda u karburatoru. Led se pojavljuje na lopatici za propuštanje vazduha, odnosno na leptiru karburatora, na vodovima za vazduh itd. To ima za posledicu prestanak rada motora i nemogućnost startovanja. To se sprečava dodavanje aditiva gorivu ili zagrevanjem karburatora, naravno ne otvorenim plamenom.

Povećana potrošnja ulja

Normalno je da se ulje troši u toku rada motora, jednim delom isparavanjem a drugim delom sagorevanjem zajedno sa gorivom smešom u cilindru motora. U zavisnosti od modela i konstrukcije motora dozvoljena potrošnja ulja se kreće od 0,2 do 1lit. na 1000 pređenih kilometara.

Proizvođači motora i motornih vozila dozvoljavaju potrošnju ulja u odnosu na potrošnju goriva za tehnički ispravne motore, normalne uslove rada i pravilan izbor ulja:

– putnički automobili                             0,2 do 0,6 %

– dostavna i laka teretna vozila           0,4 do 0,8 %

– teška teretna vozila                             0,6 do 1,0 %

– lakši do srednji stacionarni motori   0,4 do 1,0 %

– teški stacionarni motori                     0,6 do 1,8 %

Međutim, potrošnja može biti veća i to iz više razloga:

 • Istrošenost cilindra usled abrazivnog i korozivnog dejstva različitih nečistoća, kiselina, vode i gasova,
 • Istrošenost i deformacija klipnih prstenova pri čemu se smanjuje i kompresija motora. Zapečeni i stegnuti klipni prstenovi još više smanjuju kompresiju što povećava potrošnju ulja,
 • Istrošenost i deformacija ventila i povećani zazori u vođicama ventila ili otvrdnute gumice u vođicama ventila, povećavaju potrošnju ulja, a osim toga dolazi do stvaranja većih naslaga taloga na ventilima,
 • Istrošenost ležajeva i povećani zazori omogućavaju jače propuštanje ulja, pad pritiska u sistemu i lupanje u motoru.

Pored toga, neispravni ili oštećeni delovi povećavaju potrošnju:

 • Karter motora ako je deformisan, oštećen, napukao ili nepravilno montiran, odnosno nedovoljno pritegnut,
 • Zaptivke zbog starenja mogu postati stvrdnute, porozne ili napukle,
 • Filtar za ulje, ukoliko nije dovoljno pritegnut ili ako je oštećen ili defektan može biti mesto curenja ulja,
 • Vodovi za ulje ako su oštećeni, neispravni ili začepljeni naslagama taloga i nečistoća, izazivaju promene u toku cirkulacije ulja, promenu pritiska i curenje ulja,
 • Usled neispravnosti sistema za ubrizgavanje goriva, ili usled duge vožnje pod ručnim gasom, odnosno čokom, ulje se razređuje gorivom. Razređeno ulje je podložno intenzivnijem curenju, a naravno i habanju sklopova motora,
 • Pogrešno izabrana viskoznost povećava potrošnju ulja,
 • Potrošnja ulja raste s porastom temperature motora ili temperature okruženja,
 • U toku zimskih meseci, kondenzovana voda i nesagorelo gorivo odlaze u karter pri čemu se nivo ulja u karteru može čak i povećati.
 • Isparljivost nije kod svih ulja jednaka, neka ulja su više sklona isparavanju pa prema tome i povećanoj potrošnji. Isparljivost mineralnih ulja je daleko veća od isparljivosti sintetičkih ulja. Kod upotrebe motornog ulja neodgovarajućeg kvaliteta (kakvo se može naći na crnom tržištu) isparljivost je mnogo veća, što znači veću potrošnju i često dolivanje ulja.
Problemi sa «podhlađenim» motorom u zimskim uslovima vožnje

Na niskim temperaturama, u zimskom periodu, a naročito u gradskoj vožnji sa čestim stajanjem i pokretanjem motora, često se i ne dostigne radna temperatura motora, odnosno motor je stalno «podhlađen».

U tom slučaju sagorevanje goriva je nepotpuno. Nesagorelo gorivo negativno utiče na motor sa više aspekata. Na prvom mestu, velike količine čađi, koje se pojavljuju usled nepotpunog sagorevanja, troše velike količine disperzanata i na taj način skraćuju vek motornog ulja. Čađ zajedno sa kondenzovanom vlagom proizvodi velike količine taloga koji slepljuju klipne prstenove i vodove za ulje, a osim toga na visokim radnim temperaturama prelaze u tvrdi koks koji oštećuje cilindre i druge delove motora.

Osim toga, nesagorelo gorivo razređuje motorno ulje, viskoznost ulja pada, a samim tim dolazi i do pada pritiska ulja u sistemu, pa se ne može obezbediti dovoljan dotok do svih mesta podmazivanja, što ima za posledicu povećano habanje delova motora. Zbog razređenog goriva uljni film slabi i prekida se, što se manifestuje preko povećane buke usled trenja. Zbog slabijeg zaptivanja između klipa i cilindra sporiji je start i manja kompresija.

Nakon izvesnog vremena nesagorelo gorivo ispari, međutim ostaje talog koji slepljuje klipne prstenove i koksuje na pečurkama ventila, što ima za posledicu poremećeno ubrizgavanje goriva. Gorivo se ne raspršuje u vidu magle, već u vidu sitnih kapljica, što smanjuje iskorišćenje a povećava potrošnju.

Iz tog razloga, a i zbog čestog korišćenja ručnog gasa, odnosno čoka i stvaranja velike količine čađi, preporučuje se zamena ulja na kraju zimskog perioda. Sa zamenom ulja obavezno se mora zameniti i uljni filtar.

Korišćenje ulja za sportske automobile u putničkim

Paket aditiva, koji se dodaje pri proizvodnji motornog ulja za putnička (serijska) vozila, pored ostalih funkcionalnih aditiva u značajnoj meri sadrži inhibitore oksidacije, korozije i habanja. Ovi aditivi obezbeđuju dobru zaštitu motora i duži vek trajanja ulja.

Glavni akcenat motornih ulja za sportske automobile su aditivi koji smanjuju trenje i habanje a manje inhibitori oksidacije i korozije. Iz tog razloga, motorna ulja za sportske automobile se ne preporučuju za putničke.

Slična problematika je i kod motornih ulja za prvo punjenje motora koje je namenjeno za period razrade i uhodavanja motora samo do prvog servisa kada se vrši njegova zamena. Paket aditiva je formulisan da bi motorno ulje prikupilo metalne čestice i smanjilo trenje i habanje, ali sa kratkim vremenskim periodom upotrebe. Nakon zamene ulja za prvo punjenje, koristi se standardno motorno ulje sa više inhibitora i impruvera viskoznosti, odnosno sa dužim vremenom upotrebe.

 

DIJAGNOSTIKA STANJA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE

Šta se dešava ukoliko se u gorivo doda previše ulja pri pravljenju mešavine?

Kada mešavina sadrži preveliki udeo ulja najuočljiviji znak su pojačani izduvni gasovi odnosno jače dimljenje.

Međutim, ovo ne samo da je ekološki neprihvatljivo već je i štetno za motor zato što ukazuje na pojačano sagorevanje ulja i intenzivnije stvaranje ugljeničnih taloga u cilindru.

Još jedan indikator mešavine prezasićene uljem je zamašćena svećica i/ili zamašćenost kraja izduva.

Šta se dešava ukoliko se koristi premalo ulja u mešavini?

Premalo ulja u mešavini će kao rezultat imati pojačano habanje motora. U tom slučaju smeša ne sadrži dovoljno ulja da bi na metalnim površinama mogao da se formira postojani uljni film što dovodi do direktnog kontatka između metalnih površina i može lako da dovede do zaribavanja motora.

Najbolje je da se prilikom pravljenja mešavine pridržavate preporuke proizvođača motocikla o pravilnom odnosu go

Da li ulje za dvotaktne motore može da meša sa trkačkim gorivom na bazi alkohola?

Alkoholna goriva su ‘posnija’ od standardnog goriva i obezbeđuju slabo ili nikakvo podmazivanje.

Pored toga, veoma se teško mešaju sa uljima za dvotaktne motore.

Šta se dešava sa oktanskim brojem goriva kada se pomeša sa motornim uljem?

Oktanski broj označava otpornost goriva na detonaciju. Što je viši oktanski broj to bolje. Dodavanjem ulja u gorivo oktanski broj se neznatno menja. Kako je oktanski broj zavistan od odnosa smeše, što se više ulja dodaje u smešu, oktanski broj se više smanjuje. Laboratorijske analize pokazuju da se oktanski broj menja samo za jedan, kada se koncentracija ulja u gorivu dostigne 5%.

Zašto je ulje za dvotaktne motore obojeno plavom, crvenom, zelenom ili ljubičastom bojom? Koja je funkcija boje?

Ulja za dvotaktne motore se boje kako bi promenila boju goriva kada se dodaju u njega. Tako ne dolazi do zabune i neće vam se desiti da dodate novu količinu ulja u gorivo u kome se ono već nalazi. Bez boje, motorna ulja za dvotaktne motore bila bi žute boje i ne bi bila uočljiva u smeši sa gorivom. Boja nema nikakvog uticaja na karakteristike samog ulja niti ukazuje na njih.

Koliko duga spremljena mešavina ulja sa gorivom može da stoji?

Ukoliko odjednom pripremate mešavinu za duže vreme imajte u vidu da bi ona trebala da se iskoristi u roku od mesec dana od pravljenja.

Gorivo vremenom utiče na aditive u ulju i menja njihov hemijski sastav. Ne zaboravite da promešate mešavinu pre nego što je sipate u rezervoar.

Zašto ulja za dvotaktne motore mirišu na razređivač?

Razređivač omogućava lakše mešanje ulja sa gorivom. Takođe omogućava bolju tečljivost ulja po jako hladnom vremenu. Razređivači potpomažu sagorevanje i smanjuju stvaranje crnog dima.

Koja je razlika između dvotaktnih motora kod skutera i motocikala?

Sa stanovišta samog dizajna ovi motori su veoma slični. Ipak, skuteri imaju manje motore konstruisane da rade pod konstantnim većim obrtnim momentom i manjim brzinama, dok motori velikih motocikala razvijaju veće brzine ali su manje opterećeni.

Motori skutera se više greju i izloženi su većim opterećenjima zbog toga za njih se preporučuje upotreba posebnih ulja za skutere.

Kakvo održavanje je potrebno motociklu?

Iako kod dvotaktnih motora nema potrebe za zamenom ulja ili filtera ulja kao kod četvorotaktnih motora, ipak im je potrebno redovno održavanje da bi pružili maksimum performansi. S obzirom da dvotaktni motori sagorevaju mešavinu ulja sa gorivom, svećice vremenom postaju čađave i prekrivene ugljeničnim talogom koji može uticati na performanse motocikla. Zbog toga, bilo bi poželjno menjati svećice svakih 200 do 250 radnih sati ili najmanje jednom godišnje.

Razmak između elektroda treba povremeno pregledati i po potrebi podesiti, jer se elektrode s vremenom troše. Ponekad se između elektroda nakupe ostaci sagorevanja koji premoste razmak između elektroda. Tada iskra vrlo oslabi ili izostane.

Nepravilan razmak između elektroda, nije jedini uzrok slabog ili neredovnog paljenja. Ogrebotina ili napuklina na izolatoru ili talog od ulja, vode ili čađi na njegovoj površini mogu takođe usloviti gubljenje napona i slabu iskru.