Tečnosti za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

 

Reichertova vaga

Određuje se sposobnost nošenja opterećenja mazivih ulja, a posebno tečnosti za obradu metala. Na nepokretnom valjčiću rotira prsten, koji je svojom donjom trećinom uronjen u ulje koje se ispituje. Prsten okretanjem povlači ulje na dodirno mesto s valjčićem.

Tokom ispitivanja na valjčiću nastaje eliptično istrošenje čija veličina zavisi o mazivim svojstvima tečnosti koja se ispituje.

 

DIN 51 350/I, IP 125,  Herbert test

Ovom metodom određuju se svojstva zaštite od korozije emulzija i rastvora u slučaju kontakta čelik-liveno gvožđe. Na pločicu od livenog gvožđa stavi se čelična strugotina, prelije tečnošću koja se ispituje i ostavi jedan dan u određenim uslovima osti pri temperaturi okoline. Nakon ispitnog vremena, strugotine se uklone i ocenjuje površina pločice.

 

DIN 51 350/II, IP 267,  Filter papir test

Metoda se sastoji u određivanju korozionih produkata koje strugotine od livenog gvožđa mogu ostaviti na filter papiru u prisustvu ispitne tečnosti. Određena količina strugotina raširi se po filter papiru, prelije tečnošću koja se ispituje i ostavi dva sata pri sobnoj temperaturi u zatvorenoj ispitnoj posudi. Nakon toga, ukloni se strugotina i očitava obojenje filter papira.

 

Određivanje koncentracije refraktometrom

Refraktometri se koriste za određivanje koncentracije emulzije ili rastvora. Zbog različitog prelamanja svetlosti potrebno je za različite formulacije upotrebiti odgovarajući faktor korekcije. Prava koncentracija emulzije ili rastvora dobija se tako što se koncentracija očitana na refraktometru pomnoži sa faktorom emulzije ili rastvora.

 

Clariant test penjenja

Ovaj test simulira nastajanje pene u primeni raspršivanjem tečnosti koja se ispituje pomoću mlaznice u cirkulacionom visokopritisnom sistemu. Ispitivanoj tečnosti, u količini od približno 40 l uz protok od 1440 l/h i pritisak od 3 bara, dovodi se vazduh pod pritiskom od 1,5 bara što dodatno otežava uslove testa.

Sam test traje najmanje 2 sata , a rezultat se izražava kao zapremina nastale pene i vreme njenog nestanka. Rezultat sadrži i vizuelni opis sprovedenog testa.

 

ISO 9950 (1995),   Određivanje osobine hlađenja ulja za termičku obradu

Za ispitivanje sposobnosti hlađenja ulja za kaljenje ovom metodom koristi se sonda prečnika 12,5 mm i dužine 60 mm, a izrađena je od niklove legure INCONEL 600. U središte sonde stavlja se termoelement NiCr/NiAl. Termoelement je spojen na računar ili pisač tako da se mogu snimati i registrovati potrebne veličine: temperatura, vreme, brzina hlađenja i druge osobine. Sonda se ugreje do određene temperature (npr. 850 650C) i drži se 5 minuta u peći. Nakon toga, tako ugrejana sonda prebacuje se iz peći u sredstvo za hlađenje kojem se meri sposobnost hlađenja. Za vreme hlađenja snimaju se krive promene temperature s vremenom, odnosno promene temperature sa brzinom hlađenja.

Iz krive promene temperature s vremenom može se odrediti vreme za koje se dostiže odgovarajuća temperatura, npr. 6000C, 4500C, 3000C odnosno izračunati srednja brzina za odgovarajući temperaturni interval (najčešće između 700 i 3000C). Iz dijagrama promene brzine hlađenja s temperaturom mogu se za bilo koju temperaturu odrediti brzine hlađenja. Takođe se mogu razlikovati pojedine faze kod sredstava kod kojih dolazi do nastanka parnog omotača. Pored toga iz ovog dijagrama se može odrediti maksimalna brzina hlađenja.

 

 

Sredstva za privremenu zaštitu od korozije

 

ASTM D 1748,  Test vlažne komore

Ovaj test je namenjen oceni zaštite metalnih delova od rđanja u uslovima velike vlažnosti. Posebno pripremljene čelične pločice urone se u sredstvo i ostave da se ocede, a zatim se stavljaju u vlažnu komoru na rotirajuće postolje i izlaže 100% relativnoj vlazi pri 400C.

Kad je ispitivanje završeno, pločice se operu i oceni se rđanje. U zavisnosti od broja i veličine tačkica rđe, ocenjuje se da li sredstvo za privremenu zaštitu od korozije zadovoljava ili ne.

 

ASTM B 117,  Test slane komore

Test je namenjen oceni zaštite metalnih delova od rđanja u uslovima vlažne i slane atmosfere. Sredstva za zaštitu od korozije se ispituju tako da se posebno pripremljene pločice urone u sredstvo i ostave da se ocede, zatim se stavljaju u standardizovanu slanu komoru pod nagibom od 15 do 30 stepeni u odnosu na vertikalu. Temperatura u komori se održava pri 350C, a relativna vlažnost od 95 do 98%. Rastvor koji se koristi za stvaranje slane magle je 5%-tni neutralni rastvor natrijum hlorida. Kad je ispitivanje završeno, pločice se peru i ocenjuje se rđanje.

U zavisnosti od broja i veličine tačkica rđe, ocenjuje se da li sredstvo za privremenu zaštitu od korozije zadovoljava ili ne.