Primena i održavanje reznih ulja

 

Kod primene čistih reznih ulja obično nema većih problema. Zato se mogu primenjivati u dužim vremenskim periodima uz uslov da se oslobađaju mehaničkih nečistoća. Pravila kojih se treba pridržavati:

  • Pratiti nivo ulja u rezervoaru i dolivati uvek ulje istog proizvođača i istog kvalitetnog nivoa
  • U sistem ugraditi uređaje za prečišćavanje (filteri, centrifuge, taložnici). Mehaničke nečistoće mogu izazvati začepljenje pumpi, oštećenje alata, a imaju i negativan uticaj na kvalitet obrađene površine,
  • Ako dođe do povećanja viskoziteta ulja, kod velikih sistema se može dodati ulje nižeg viskoziteta, a kod malih pojedinačnih punjenja je najbolje zameniti ulje,
  • Kod pojave prekomernog penjenja treba prvo otkloniti uzroke koji dovode do toga. Tek nakon toga dodavati sredstva protiv penjenja, pri čemu sredstvo treba dodavati lagano – dokapavanjem i ne sme se predozi-rati. Antipenušavac ne sme biti na osnovi silikona. Najčešće se primenjuje na osnovi siloxana i parafina.
  • Prilikom zamene ulja, sistem treba očistiti mehanički i hemijski – bakteriološko i tek onda napuniti svežim uljem.

 

Najčešći problemi koji se javljaju pri radu sa čistim reznim uljima

Problemi Mogući uzroci Intervencija
Pojava preteranog penjenja Može doći zbog usisavanja vazduha na pumpama ili nepravilnog toka cirkulacije ulja Treba prvo ukloniti uzroke, a tek posle toga dodati antipenušavac. Ne sme se predozirati.
Pojava uljne magle Velike brzine strujanja ulja na alatu i radnom komadu Smanjiti brzine strujanja ulja
Velike brzine obrtaja alata ili radnog komada Koristiti ulje višeg viskoziteta
Svojstvo ulja ka stvaranju sitnih kapi Dodati sredstvo protiv stvaranja uljne magle
Pojava mehaničkih nečistoća (taloga) Oksidacija i degradacija ulja. Zagađenje ulja. Mogu izazvati začepljenje pumpi, negativno utiču na alat i kvalitet obrađene površine Proveriti osobine ulja u funkciji vrste materijala koji se obrađuje. U sistem ugraditi uređaje za prečišćavanje (taložnici, filteri, centrifuge i sl.)
Pojava dima Ulje je niže viskoznosti i slabih EP osobina Treba koristiti ulje više viskoznosti i boljih EP osobina
Fleke na povr- šini metala (obojenih) Primenjeno ulje ne odgovara materijalu obrade Treba koristiti ulje bez aktivnog sumpora

 

Problemi Mogući uzroci Intervencija
Povećanje viskoziteta reznog ulja Uzrok može biti sklonost oksidaciji masnih kiselina, životinjskog i biljnog porekla Korigovati viskozitet dodatkom ulja nižeg viskoziteta. Ulja moraju biti kompatibilna. Kod manjih postrojenja zameniti ulje
Formiranje lakova Uzrok može biti oksidacija i degradacija ulja Treba poboljšati filtraciju, proveriti najvišu temperaturu ulja u sistemu i primeniti ulje sa boljim EP osobinama
Povećano habanje alata Istrošenost ulja ili slabe EP-osobine Promeniti ulje u sistemu. Proveriti istrošenost ulja ili koristiti ulje viših EP osobina
Problem zaptivki Zaptivke nisu kompatibilne sa primenjenim uljem Proveriti kompatibilnost ulja sa postojećim zaptivkama
Degradacija ulja koje agresivno deluje na zaptivke Laboratorijska analiza ulja.Proveriti kiselinski broj
Nagli porast neutralizacionog broja Oksidacija ulja Poboljšati filtraciju i kao preventivu dodati antioksidans
Alergijska i kožna oboljenja radnika Pojava uljne magle Primeniti aditive koji smanjuju stvaranje uljne magle ili ugraditi uređaj za njeno usisavanje
Ne pridržavanje mera higijensko–tehničke zaštite na radu Pojačati i sprovoditi mere higijensko- tehničke zaštite na radu