Dijagnostika stanja ulja za termičku obradu metala

 

 

Preporučuje se povremena kontrola viskoznosti, tačke paljenja i neutralizacionog broja ulja za termičku obradu.

Pad viskoznosti i tačke paljenja redovno prati i porast neutralizacionog broja. Pad viskoznosti u odnosu na početnu vrednost može se tolerisati do 25 %, a tačka paljenja ne ispod 1900C. Do toga dolazi u slučajevima termičkog razlaganja ugljovodonika kojom prilikom postaju lakši sa nižim tačkama paljenja i nižom viskoznosti.

 

Porast viskoznosti može se dogoditi ako ispare lake frakcije ili ako dođe do stvaranja smolastih oksidacionih proizvoda i njihovih mešanja sa ugljenikom. Ti talozi mogu da prekriju delove površina predmeta koji se kale i da ta mesta ostanu neokaljena (meka). Zbog toga se u kupatila ugrađuju filteri koji se moraju redovno kontrolisati i čistiti.

 

Sadržaj vode takođe se mora kontrolisati jer je ona najopasniji kontaminant koji može izazvati i eksploziju. Prisustvo vode u ulju ne sme prelaziti 0,2 %.

Bele pare koje se oslobađaju prilikom kaljenja, normalna su pojava. Međutim, sive i crne, već ukazuju na termičko razlaganje ulja, a to znači da treba uraditi detaljnu analizu radi donošenja odluke o eventualnoj zameni.

 

Unešene čvrste materije kao što su: prljavština, rđa ili sitne ljuspe zajedno sa muljem, talože se na komadima za kaljenje, ometaju prenos toplote i dovode do tačkastog kaljenja.

Upotrebom, ulje za kaljenje menja svoje osobine. Brzina kaljenja može da se poveća ili smanji, na obrađivanim komadima mogu da se uoče mesta neujednačenih tvrdoća, pojava naprslina i zaprljanosti komada. Na ove pojave utiču ili termičke reakcije (krekovanje, oksidacija) ili zagađivanje preko okoline. Stanje ulja treba redovno kontrolisati:

  • U ulju se tokom rada povećava koncentracija okaline (oksid gvožđa koji se odljuskuje od kaljenih komada), koje se sudaraju sa gasnim filmom i na tim mestima povećavaju brzinu hlađenja što ometa ujednačeno kaljenje.
  • Usijani metal zaronjen u ulju izaziva termičko krekovanje nekih komponenata ulja u lakše isparljive ugljovodonike, koji mogu da ispare ili da se rastvore u ulju kao nepostojani tečni sastojci koji lako oksidišu. Oksidacijom i polimerizacijom ulje postaje viskoznije, a osim toga povećava mu se sadržina mulja i tačka stinjavanja.

 

Najčešći problemi koji se javljaju pri radu sa uljima za termičku obradu metala

Problemi Uzrok problema Moguća intervencija
Nedovoljna tvrdoća na spoljnim slojevima Površinsko razugljeničenje u prethodnim operacijama (kovanje, valjanje) Žarenje. Skinuti razugljenični sloj i ponoviti termički postupak
Komad nema potrebnu tvrdoću Nedovoljna brzina kaljenja u fluidu ili njeno smanjenje u toku izvođenja operacije Korigovati i kontrolisati brzinu kaljenja
Povećana viskoznost ulja Popraviti ga dodatkom ulja nižeg viskoziteta
Prodor vode u ulju ili zagađivanje uljem višeg viskoziteta Prečistiti ulje filtriranjem ili centrifugiranjem. Zameniti ulje ako je došlo do njegove degradacije.
Otpuštanje na veoma visokojtemperaturi Korigovati postupak otpuštanja.
Nedovoljna tvrdoća komada, osim na ivicama i kod malih preseka Veoma niska temperatura kaljenja Žariti i ponoviti termički postupak
Povećana potrošnja ulja Povećana gustina ulja, koje previše prianja za komad Popraviti ulje dodatkom ulja nižeg viskoziteta. U slučaju degradacije ulje se mora zameniti

 

Problemi Uzrok problema Moguća intervencija
Neujednačena tvrdoća.Deformacija i prskotine na prelazima preseka Kaljenje isuviše brzo i nepravilno Žarenje. Ponavljanje korigovane termičke obrade (ako se radi o neujednačenoj tvrdoći)
Neblagovremeno otpuštanje poslekaljenja Otpuštanje treba uraditi odmah nakon kaljenja
Neravnomerno potapanje komada i nedovoljna ili nepostojeća cirkulacija Ispravno potopiti komad
Površinsko razugljeničenje ili oksidacija Skinuti razugljenični sloj i ponoviti termički postupak
Zapaljivost Smanjenje tačke paljenja ulja Zameniti ulje u kadi
Isuviše sporo potapanje komada Ubrzati operaciju
Nedovoljna količina ulja u kadi Povećati količinu ulja i kontrolisati temperaturu zagrevanja
Formiranje vodene pare ili gasa Zagađivanje vodom Ulje se mora filtrirati i centrifugirati. Ako je došlo do degradacije – mora se zameniti
Formiranje vodene pare ili gasa Krekovanje ulja Povećati količinu ulja. Kontrolisati temperaturu. U slučaju degradacije, ulje se mora zameniti
Prljavi komadi Degradacija ulja zbog duge upotrebe Zameniti ulje
Krekovanje ulja Laboratorijski ispitati ulje, popraviti ga ili potpuno zameniti